top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

Kişisel Veriler Politikası

Kişisel Veriler Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan Sonra Kvkk Olarak Anılacaktır) 24 Mart 2016 Tarihinde Kabul Edilmiş, 7 Nisan 2016 Tarihli 29677 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır. Kvkk’nun Bir Kısmı Yayın Tarihinde, Bir Kısmı İse 7 Ekim 2016’da Yürürlüğe Girmiştir.

Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme

6698 Sayılı Kvkk Uyarınca Ve Veri Sorumlusu Sıfatıyla, Kişisel Verileriniz Bu Sayfada Açıklandığı Çerçevede; Kaydedilecek, Saklanacak, Güncellenecek, Mevzuatın İzin Verdiği Durumlarda 3. Kişilere Açıklanabilecek / Devredilebilecek, Sınıflandırılabilecek Ve Kvkk’da Sayılan Şekillerde İşlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği 

6698 Sayılı Kvkk Uyarınca, Firmamız İle Paylaştığınız Kişisel Verileriniz, Tamamen Veya Kısmen, Otomatik Olarak, Veyahut Herhangi Bir Veri Kayıt Sisteminin Parçası Olmak Kaydıyla Otomatik Olmayan Yollarla Elde Edilerek, Kaydedilerek, Depolanarak, Değiştirilerek, Yeniden Düzenlenerek, Kısacası Veriler Üzerinde Gerçekleştirilen Her Türlü İşleme Konu Olarak Tarafımızdan İşlenebilecektir. Kvkk Kapsamında Veriler Üzerinde Gerçekleştirilen Her Türlü İşlem "Kişisel Verilerin İşlenmesi” Olarak Kabul Edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Paylaştığınız Kişisel Veriler,

Müşterilerimize Verdiğimiz Hizmetlerin Gereklerini, Sözleşmenin Ve Teknolojinin Gereklerine Uygun Şekilde Yapabilmek,

Sunulan Ürün Ve Hizmetlerimizi Geliştirebilmek İçin;

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bu Düzenlemelere Dayanak Yapılarak Hazırlanan 26.08.2015 Tarihli 29457 Sayılı Rg’de Yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı Ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 Tarihli Ve 29188 Sayılı Rg’de Yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Ve Diğer İlgili Mevzuat Kapsamında İşlem Sahibinin Bilgilerini Tespit İçin Kimlik,

Adres Ve Diğer Gerekli Bilgileri Kaydetmek İçin;

Bankacılık Ve Elektronik Ödeme Alanında Zorunlu Olan Ödeme Sistemleri, Elektronik Sözleşme Veya Kağıt Ortamında İşleme Dayanak Olacak Tüm Kayıt Ve Belgeleri Düzenlemek; Mevzuat Gereği Ve Diğer Otoritelerce Öngörülen Bilgi Saklama, Raporlama, Bilgilendirme Yükümlülüklerine Uymak İçin;

Kamu Güvenliğine İlişkin Hususlarda Ve Hukuki Uyuşmazlıklarda, Talep Halinde Ve Mevzuat Gereği Savcılıklara,

Mahkemelere Ve İlgili Kamu Görevlilerine Bilgi Verebilmek İçin;

6698 Sayılı Kvkk Ve İlgili İkincil Düzenlemelere Uygun Olarak İşlenecektir. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme Yukarıda Belirtilen Amaçlarla, Firmamız İle Paylaştığınız Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar; Başta Firmamızın E-Ticaret Altyapısını Sağlayan Ideasoft Yazılım San. Ve Tic. A.Ş. Olmak Üzere, Tedarikçiler, Kargo Şirketleri Gibi Sunulan Hizmetler İle İlgili Kişi Ve Kuruluşlar, Faaliyetlerimizi Yürütmek Üzere Ve/Veya Veri İşleyen Sıfatı İle Hizmet Alınan, İş Birliği Yaptığımız Program Ortağı Kuruluşları, Yurtiçi / Yurtdışı Kuruluşlar Ve Diğer 3. Kişilerdir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli

Kişisel Verileriniz,

Firmamız İnternet Sitesi Ve Mobil Uygulamalarındaki Formlar Aracılığıyla Ad, Soyad, Tc Kimlik Numarası, Adres, Telefon, İş Veya Özel E-Posta Adresi Gibi Bilgiler İle; Kullanıcı Adı Ve Şifresi Kullanılarak Giriş Yapılan Sayfalardaki Tercihleri, Gerçekleştirilen İşlemlerin Ip Kayıtları, Tarayıcı Tarafından Toplanan Çerez Verileri İle Gezinme Süre Ve Detaylarını İçeren

Veriler, Konum Verileri Şeklinde;

Satış Ve Pazarlama Departmanı Çalışanlarımız, Şubelerimiz, Tedarikçilerimiz, Diğer Satış Kanalları, Kağıt Üzerindeki Formlar, Kartvizitler, Dijital Pazarlama Ve Çağrı Merkezi Gibi Kanallarımız Aracılığıyla Sözlü, Yazılı Veya Elektronik Ortamdan;

Firmamız İle Ticari İlişki Kurmak, İş Başvurusu Yapmak, Teklif Vermek Gibi Amaçlarla, Kartvizit, Özgeçmiş (Cv), Teklif Vermek Ve Sair Yollarla Kişisel Verilerini Paylaşan Kişilerden Alınan, Fiziki Veya Sanal Bir Ortamda, Yüz Yüze Ya Da Mesafeli, Sözlü Veya Yazılı Ya Da Elektronik Ortamdan;

Ayrıca Farklı Kanallardan Dolaylı Yoldan Elde Edilen, Web Sitesi, Blog, Yarışma, Anket, Oyun, Kampanya Ve Benzeri Amaçlı Kullanılan (Mikro) Web Sitelerinden Ve Sosyal Medyadan Elde Edilen Veriler, E-Bülten Okuma Veya Tıklama Hareketleri, Kamuya Açık Veri Tabanlarının Sunduğu Veriler, Sosyal Medya Platformlarından Paylaşıma Açık Profil Ve Verilerden; İşlenebilmekte Ve Toplanabilmektedir.

Kvkk Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

Kvkk’nun Yürürlük Tarihi Olan 7 Nisan 2016 Tarihinden Önce, Üyelik, Elektronik İleti İzni, Ürün / Hizmet Satın Alma Ve Diğer Şekillerde Hukuka Uygun Olarak Elde Edilmiş Olan Kişisel Verileriniz De Bu Belgede Düzenlenen Şart Ve Koşullara Uygun Olarak İşlenmekte Ve Muhafaza Edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması

Türkiye’de İşlenerek Veya Türkiye Dışında İşlenip Muhafaza Edilmek Üzere, Yukarıda Sayılan Yöntemlerden Herhangi Birisi İle Toplanmış Kişisel Verileriniz Kvkk Kapsamında Kalmak Kaydıyla Ve Sözleşme Amaçlarına Uygun Olarak Yurtdışında Bulunan (Kişisel Veriler Kurulu Tarafından Akredite Edilen Ve Kişisel Verilerin Korunması Hususunda Yeterli Korumanın Bulunduğu Ülkelere)  Hizmet Aracılarına Da Aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması

Kişisel Verileriniz, Firmamız Nezdinde Yer Alan Veri Tabanında Ve Sistemlerde Kvkk’nun 12. Maddesi Gereğince Gizli Olarak Saklanacak; Yasal Zorunluluklar Ve Bu Belgede Belirtilen Düzenlemeler Haricinde Hiçbir Şekilde Üçüncü Kişilerle Paylaşılmayacaktır. Firmamız, Kişisel Verilerinizin Barındığı Sistemleri Ve Veri Tabanlarını, Kvkk’nun 12. Maddesi Gereği Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesini Önlemekle, Yetkisiz Kişilerin Erişimlerini Engellemekle, Erişim Yönetimi Gibi Yazılımsal Tedbirleri Ve Fiziksel Güvenlik Önlemleri Almakla Mükelleftir. Kişisel Verilerin Yasal Olmayan Yollarla Başkaları Tarafından Elde Edilmesinin Öğrenilmesi Halinde Durum Derhal, Yasal Düzenlemeye Uygun Ve Yazılı Olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na Bildirilecektir.

Kişisel Verilerin Güncel Ve Doğru Tutulması

Kvkk’nun 4. Maddesi Uyarınca Firmamızın Kişisel Verilerinizi Doğru Ve Güncel Olarak Tutma Yükümlülüğü Bulunmaktadır. Bu Kapsamda Firmamızın Yürürlükteki Mevzuattan Doğan Yükümlülüklerini Yerine Getirebilmesi İçin Müşterilerimizin Doğru Ve Güncel Verilerini Paylaşması Veya Web Sitesi / Mobil Uygulama Üzerinden Güncellemesi Gerekmektedir.

6698 Sayılı Kvkk Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 Sayılı Kvkk 11.Maddesi 07 Ekim 2016 Tarihinde Yürürlüğe Girmiş Olup İlgili Madde Gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin Bu Tarihten Sonraki Hakları Aşağıdaki Gibidir: Kişisel Veri Sahibi, Firmamıza (Veri Sorumlusu) Başvurarak Kendisiyle İlgili;

Kişisel Veri İşlenip İşlenmediğini Öğrenme,

Kişisel Verileri İşlenmişse Buna İlişkin Bilgi Talep Etme,

Kişisel Verilerin İşlenme Amacını Ve Bunların Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme,

Yurt İçinde Veya Yurt Dışında Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişileri Bilme,

Kişisel Verilerin Eksik Veya Yanlış İşlenmiş Olması Hâlinde Bunların Düzeltilmesini İsteme,

Kvkk’nun 7. Maddesinde Öngörülen Şartlar Çerçevesinde Kişisel Verilerin Silinmesini Veya Yok Edilmesini İsteme,

Kişisel Verilerin Düzeltilmesi, Silinmesi, Yok Edilmesi Halinde Bu İşlemlerin, Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişilere De Bildirilmesini İsteme,

İşlenen Verilerin Münhasıran Otomatik Sistemler Vasıtasıyla Analiz Edilmesi Suretiyle Kişinin Kendisi Aleyhine Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına İtiraz Etme,

Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Olarak İşlenmesi Sebebiyle Zarara Uğraması Hâlinde Zararın Giderilmesini Talep Etme,

Haklarına Sahiptir.   Cumhuriyet Mah. Nazmi Kahya Cad. No:4 D:6 Çiğli/İzmir  Adresinde Bulunan Yusuf Furkan Gürbüz (SİNEKTECH), Kvkk Kapsamında Veri Sorumlusu’dur. Firmamız Tarafından Atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, Yasal Altyapı Sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde Ve Bu Belgenin Bulunduğu İnternet Adresinde İlan Edilecektir.   Kişisel Veri Sahipleri, Sorularını, Görüşlerini Veya Taleplerini Aşağıdaki İletişim Kanallarından Herhangi Birisine Yöneltebilir:

E.Posta: sinektech@gmail.com 

bottom of page